Reglement der E.S.S.V. Avalanche Boarders

Reglement
E.S.S.V. Avalanche Boarders

Noot: enkele bepalingen zijn overeenkomstig de statuten. Dit is om het leesgemak te vergroten.

Artikel 1. Algemene bepalingen
1. De vereniging genaamd Eindhovense Studenten Snowboard Vereniging Avalanche Boarders, hierna te noemen “de vereniging” is bij notariële akte opgericht op 22-09-2000 en is gevestigd te Eindhoven.
2. Het reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 03-12-2003.

Artikel 2. Personen
1. Leden zijn personen die contributie aan de vereniging betaald hebben voor huidig collegejaar. Zie artikel 3 en 4.
2. Introducees zijn personen die geen lid zijn, maar wel deelnemen aan één of meer activiteiten van de vereniging.
3. Reünisten zijn personen die twee jaar of meer lid zijn geweest van de vereniging, op moment van inschrijving niet meer ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling en contributie betaald hebben voor huidig collegejaar. Zie artikel 3 en 4.
4. Een deelnemer is een persoon die deelneemt aan een activiteit georganiseerd door de vereniging.
5. De vereniging heeft een ledenstop staan op 97 leden. Als dit aantal bereikt is kan een persoon pas lid worden als het ledenaantal lager is dan dit nummer.

Artikel 3. Lidmaatschap
Buiten de bepalingen in de statuten artikel 4 en artikel 5 gelden de volgende bepalingen:
1. Het lidmaatschap van de vereniging loopt per collegejaar, van 1 september tot 31 augustus.
2. Leden en reünisten zijn zelf verantwoordelijk om hun correcte gegevens aan het bestuur te vermelden. Mocht een lid of reünist hier niet toe in staat zijn, is het bestuur niet aansprakelijk voor het te laat of niet ontvangen van informatie.

Artikel 4. Contributie
1. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering.
2. Indien een persoon lid of reünist wordt na 1 september, dient diegene toch de volledige contributie aan de vereniging te betalen.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar aan de vereniging verschuldigd.
Artikel 5. Materiaal en opslag
1. Leden en reünisten mogen gratis gebruik maken van de materialen die in het bezit zijn van de vereniging.
2. De secretaris dient toestemming te verlenen voor het gebruik van dit materiaal. Indien de secretaris afwezig is kunnen andere bestuursleden toestemming verlenen.
3. Voordat materialen geleend worden dient de termijn van de lening vastgesteld te worden. Materiaal moet voor het eind van deze termijn geretourneerd zijn.
4. Indien materiaal gestolen of verloren raakt dient de persoon die het materiaal heeft geleend vervanging of reparatie te vergoeden. Hij/zij is dan de dagwaarde van het gestolen of verloren stuk materiaal aan de vereniging verschuldigd.
6. Het opslaghok dient uitsluitend gebruikt te worden voor opslag van materiaal van de vereniging. Wanneer leden of reünisten eigen materiaal in het opslaghok willen leggen dienen zij toestemming te vragen aan de secretaris.

Artikel 6. Rechten en plichten van leden
Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 3, 4 en 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.
1. Leden hebben recht op het ontvangen van ledenmails.
2. Leden hebben het recht om mee te gaan met verenigingsactiviteiten.
3. Leden mogen gebruik maken van door het bestuur vastgestelde kortingen.

Artikel 7. Rechten en plichten van reünisten
Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 3, 4 en 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.
1. Reünisten hebben recht op het ontvangen van ledenmails.
2. Reünisten hebben het recht om mee te gaan met verenigingsactiviteiten.
3. Reünisten mogen gebruik maken van door het bestuur vastgestelde kortingen.

Artikel 8. Bestuursverkiezing
1. De namen van de aftredende bestuursleden, evenals van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is.
In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.
2. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door ten minste drie en ten hoogste vijf stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaten eventueel onder vermelding van de functies die zij in het bestuur ambiëren.

Artikel 9. Kascommissie
1. De kascommissie bestaat uit twee oud-bestuursleden, die beiden geen deel uitmaken van het bestuur.
2. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Zij moet tenminste eenmaal per jaar de kas, de saldi en de boekhouding van de penningmeester nakijken. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan de Algemene Leden Vergadering.
3. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester van zijn functie te ontheffen zal zij een desbetreffend voorstel doen aan de Algemene Leden Vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

Artikel 10. Wijziging van het reglement
1. Het reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de Algemene Leden Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 7 dagen bedragen.
2. Tenminste 5 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het reglement tenminste 5 dagen voor de vergadering op de website www.avalancheboarders.nl gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot wijziging van het reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Deelname aan activiteiten en evenementen geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemers.
2. Deelnemers dienen te beschikken over een zorg- en aansprakelijkheids-verzekering. Bij deelname aan reizen en trips wordt een reisverzekering met wintersportdekking aanbevolen.
3. Het bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door of ten gevolge van het handelen of nalaten van het bestuur of deelnemers.

Artikel 12. Slotbepalingen
1. Een deelnemer gaat automatisch akkoord met het reglement.
2. Ieder lid, introducé, reünist, deelnemer en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
3. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij enig geschil omtrent de toepassing daarvan beslist in spoedeisende gevallen het bestuur, welke beslissing in de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering dient te worden bekrachtigd, in andere gevallen de algemene vergadering.
4. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking direct na goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 9 oktober 2013.

Namens het 14e bestuur der E.S.S.V. Avalanche Boarders,
Voorzitter: Jacco Hubregtse
Secretaris: Ralph van Megen

Plaats een reactie